Skip to : [Content] [Navigation]

Waar staan dit in die Bybel?

Die Bybel is 'n boek wat die ondervinding van mense soos ek en u, en die manier waarmee God met ons omgaan, beskryf. Die diepste behoeftes van die mens en die verlange van sy siel word in die skatkamers van die Bybel aan ons geopenbaar. Hierdie verwysings sal u help om boodskappe in die Woord te vind wat u sal help om die uitdagings, probleme en vreugdes van die lewe te hanteer.

 

DIE OU TESTAMENT

Die skepping en sonde

Genesis 1-3

Die eerste moord

Genesis 4:1-16

Noag en die sondvloed

Genesis 6-9:1-17

Die toring van Babel

Genesis 11:1-9

Die roeping van Abram

Genesis 12:1-3

Abraham moet Isak offer

Genesis 22:1-19

Jakob se droom

Genesis 28:10-22

Josef word 'n slaaf

Genesis:37:12-36

Moses: sy roeping

Eksodus 3-4

Die Paasfees

Eksodus 12

Die trek deur die Rietsee

Eksodus 14

Die tien gebooie

Eksodus 20

Die tabernakel

Eksodus 26-27

Die goue kalf

Eksodus 32

Josua: sy roeping

Josua 1:1-9

Die oorsteek van die Jordaan

Josua 3-5:1

Die inname van Jerigo

Josua 6

Gideon

Rigters 6-8

Simson

Rigters 13-16

Samuel se geboorte & roeping

1 Samuel 1-3

Saul: die eerste koning

1 Samuel 8-10

Dawid en Goliat

1 Samuel 17

Dawid word koning

2 Samuel 2:1-7

Dawid en Batseba

2 Samuel 11-12

Salomo word koning

1 Konings 1-3

Die tempel word gebou

1 Konings 6

Elia die profeeet

1 Konings 17-19

Elisa en Naäman

2 Konings 5

Die val van Jerusalem

2 Konings 25

Nehemia: die herbou van Jerusalem

Nehemia 1-4

Daniël in 'n leeukuil

Daniël 6

PROFESIEË OOR CHRISTUS

Sy geboorte

Jesaja 7:14; 9:6-7

Die plek van sy geboorte

Miga 5:2

Verraai

Psalm 41:10

Lyding en dood

Jesaja 53

Opstanding

Psalm 16:10-11

DIE NUWE TESTAMENT

Die geboorte van Jesus

Matteus 1:18-2:15

Johannes die Doper

Matteus 3:1-12

Die doop van Jesus

Matteus 3:13-17

Die versoeking van Jesus

Matteus 4:1-11

Die bergrede

Matteus 5-7

Die twaalf dissipels

Matteus 10:1-4

Johannes die Doper se dood

Matteus 14:1-12

Die belydenis van Petrus

Matteus 16:13-20

Die verheerliking op die berg

Matteus 17:1-13

Die intog in Jerusalem

Matteus 21:1-11

Die nagmaal

Matteus 26:17-30

Jesus word gevange geneem

Matteus 26:47-56

Die kruisiging

Matteus 27:32-54

Die opstanding

Matteus 28:1-10

Die opdrag

Matteus 28:16-20

Die Hemelvaart

Handelinge 1:1-11

Pinksterdag

Handelinge 2

Die eerste diakens

Handelinge 6:1-7

Die eerste martelaar: Stefanus

Handelinge 6:8-7:60

Filippus en die Etiopiër

Handelinge 8:26-39

Saulus se bekering

Handelinge 9:1-19

Petrus en Kornelius

Handelinge 10

Paulus in Filippi

Handelinge 16:11-40

Paulus in Atene

Handelinge 17:16-34

Paulus in Korinte

Handelinge 18:1-17

Paulus in Efese

Handelinge 19

Paulus word gevange geneem

Handelinge 21:27-36

GELYKENISSE VAN JESUS

Die twee fondamente

Matteus 7:24-27

Die Saaier

Matteus 13:1-9; 18-23

Die onkruid tussen die koring

Matteus 13:24-30

Gelykenisse oor die koninkryk

Matteus 13:31-52

Die plig om te vergewe

Matteus 18:21-35

Die arbeiders in die wingerd

Matteus 20:1-16

Die bruilof

Matteus 22:1-14

Die tien meisies

Matteus 25:1-13

Die gelykenis van die muntstuk

Matteus 25:14-30

Die skape en die bokke

Matteus 25:31-46

Die barmhartige Samaritaan

Lukas 10:25-37

Die ryk dwaas

Lukas 12:13-21

Die verlore skaap, geld, seun

Lukas 15

Die ryk man en Lasarus

Lukas 16:19-31

Die weduwee en die regter

Lukas 18:1-8

Die Fariseër en die tollenaar

Lukas 18:9-14

WONDERWERKE VAN JESUS

Die genesing van 'n melaatse

Matteus 8:1-4

Die offisier se slaaf

Matteus 8:5-13

Jesus maak die storm stil

Matteus 8:23-27

Die besetenes in Gadara

Matteus 8:28-34

Die verlamde man

Matteus 9:1-8

'n Man met 'n gebreklike hand

Matteus 12:9-14

Vyf brode en twee visse

Matteus 14:13-21

Sewe brode en 'n paar visse

Matteus 15:32-39

Jesus maak 'n seun gesond

Matteus 17:14-21

'n Reuse vangs

Lukas 5:1-11

Die weduwee van Nain se seun

Lukas 7:11-17

Die dogtertjie van Jaïrus

Lukas 8:40-56

Jesus genees tien melaatse mans

Lukas 17:11-19

Die blinde man by Jerigo

Lukas 18:35-43

Die bruilof in Kana

Johannes 2:1-11

Die genesing by Betesda

Johannes 5:1-18

Jesus loop op die see

Johannes 6:16-21

'n Man wat blind gebore is

Johannes 9

Die opwekking van Lasarus

Johannes 11:1-44

(Baie gelykenisse en wonderwerke het meer as een verwysing. Sommige Bybels dui die ander verwysings aan.)

WAAR OM DIT TE VIND

Die tien gebooie

Eksodus 20:1-17

 

Deuteronomium 5:6-21

Die herderspsalm

Psalm 23

Die saligsprekings

Matteus 5:3-12

Die Onse Vader

Matteus 6:5-15

 

Lukas 11:1-13

Die grootste gebod

Matteus 22:34-40

Die groot opdrag

Matteus 28:16-20

Die gawes van die Gees

1 Korintiërs 12:1-11

Een liggam met baie lede

1 Korintiërs 12:12-27

Die liefde

1 Korintiërs 13

Die vrug van die Gees

Galasiërs 5:22

GEBEDE IN DIE BYBEL

Dawid

1 Kronieke 29:10-20

Nehemia

Nehemia 9

Daniël

Daniël 9

Jesus in Getsemane

Matteus 26:36-44

Fariseër en die tollenaar

Lukas 18:9-14

Jesus bid vir sy dissipels

Johannes 17

U PERSOONLIKE LEWE

Angstig

Psalm 46

 

Jakobus 5:7-11

Bang

Jesaja 43:1-5

 

Markus 4:35-41

Bedroef

2 Korintiërs 4:16-5:5

 

Johannes 14

Behoefte aan bemoediging

Romeine 15:1-6

 

Hebreërs 12:1-3

Behoefte aan leiding

Psalm 32:8-10

 

Spreuke 3

Behoefte aan sekerheid

Jesaja 41:1-20

 

1 Johannes 3:1-3

Behoefte aan vergifnis

Psalm 51

 

1 Johannes 1:8-2:2

Behoefte aan vrede

Jesaja 26:1-9

 

Filippense 4:4-9

Bekommerd

Matteus 6:25-34

 

2 Korintiërs 4:7-15

Dankbaar

Psalm 136

 

Lukas 17:11-19

Depressie

Psalm 37:1-9

 

Romeine 8:28-39

Eensaam

Psalms 22, 42

 

Johannes 14:15-21

In versoeking

Jakobus 1:12-18

 

Matteus 4:1-11

Siek of in pyn

Psalm 6

 

2 Korintiërs 12:7-10

Twyfel aan u geloof

Spreuke 30:5

 

Johannes 20:24-29

Vermoeid

Jesaja 40:21-31

 

Matteus 11:25-30